Gdzie zgłosić niebezpieczne drzewa? Gotowy wniosek o wycięcie i usunięcie drzewa zagrażającego

Gdzie zgłosić niebezpieczne drzewa Gotowy wniosek o wycięcie i usunięcie drzewa zagrażającego (1)

W ostatnim czasie silne wiatry spowodowały pochylenie wielu drzew w naszym kraju, co stanowi zagrożenie dla życia i mienia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, przedstawiamy sposoby eliminacji takich zagrożeń bez naruszania przepisów.

W przypadku drzew pochylonych przez wiatr, które nie są wykotrami, czyli nie zostały wyrwane z korzeniami, istnieją możliwości usuwania zagrożeń bez potrzeby zgłaszania takiego zamiaru do urzędu. Procedura zgłaszania usunięcia drzew wymaga bowiem długotrwałych formalności, takich jak przeprowadzenie oględzin przez organ w ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia oraz kolejne 14 dni na odniesienie się do zasadności zgłoszenia. W przypadku ryzyka wykrotu drzewa taka procedura jest zbyt czasochłonna i niebezpieczna.

W obliczu panujących anomalii pogodowych przedstawiamy przepisy, które pozwalają osobom fizycznym eliminować zagrożenia powodowane przez pochylone drzewa bez konieczności zgłaszania tego do urzędu. W ten sposób można skutecznie uniknąć zagrożeń dla życia i mienia.

Sprawdź również – Kto sprząta liście z drzewa sąsiada? Odpowiadamy na odwieczny problem

Co zrobić gdy drzewo zagraża bezpieczeństwu?

Gdy drzewo zagraża bezpieczeństwu, należy działać szybko i sprawnie, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Zgodnie z prawem, usunięcie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Jest to wymóg prawny i dotyczy każdej osoby, która chce usunąć drzewo z terenu swojej nieruchomości.

Wniosek o usunięcie drzewa należy złożyć na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy. Wniosek musi zostać podpisany przez posiadacza nieruchomości oraz właściciela nieruchomości, na której drzewo się znajduje. Jeśli drzewo zagraża urządzeniom służącym do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub innych podobnych urządzeń, właściciel tych urządzeń może również złożyć wniosek o usunięcie drzewa.

Zgodnie z przepisami, organ ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o usunięcie drzewa i wydanie decyzji. W przypadku, gdy drzewo stanowi zagrożenie dla życia lub mienia, organ może wydać decyzję o natychmiastowym usunięciu drzewa bez wcześniejszego przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Jeśli istnieje ryzyko, że drzewo może spaść lub zostać poważnie uszkodzone w wyniku ekstremalnych warunków atmosferycznych, należy natychmiast skontaktować się z odpowiednimi służbami, takimi jak straż pożarna czy policja, które mogą podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Warto jednak pamiętać, że usunięcie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu nie jest równoznaczne z wycinką każdego drzewa, które nam się nie podoba. Ochrona przyrody jest ważna, a drzewa pełnią ważną funkcję w ekosystemie. W przypadku wątpliwości, czy drzewo stanowi zagrożenie, warto skonsultować się z ekspertem, takim jak arborysta, który pomoże dokonać oceny stanu drzewa i podejmować właściwe decyzje.

Gdzie zgłosić niebezpieczne drzewa?

W przypadku niebezpiecznych drzew, każdy może zgłosić ten problem do właściwego organu, czyli do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Po otrzymaniu zgłoszenia, organ ten wyda decyzję, w której określi termin usunięcia niebezpiecznego drzewa. Właściciel posesji, na której znajduje się to drzewo, zostanie powiadomiony o decyzji i musi podporządkować się jej wymaganiom. Jeśli nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, to organ wydający decyzję sam przystąpi do usunięcia niebezpiecznego drzewa.

Procedura usuwania niebezpiecznych drzew jest regulowana przepisami prawa, a decyzja organu wykonawczego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochronę mienia. Właściciele posesji powinni regularnie monitorować stan drzew na swojej działce i zwracać uwagę na oznaki chorób lub uszkodzeń, które mogą spowodować zagrożenie. W przypadku stwierdzenia takiego niebezpieczeństwa, należy niezwłocznie zawiadomić właściwy organ, aby ten mógł podjąć odpowiednie kroki. Działanie w tej sprawie powinno być szybkie i skuteczne, aby uniknąć zagrożenia dla życia i mienia.

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia? 2021, 2022, 2023

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje wiele przypadków, w których właściciele nieruchomości mogą usunąć drzewa lub krzewy bez uzyskania zezwolenia. Przede wszystkim, nie trzeba uzyskać zgody na usunięcie drzew owocowych, z wyjątkiem przypadków, gdy rosną one na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, takich jak parki, zieleńce, ogrody botaniczne, itp.

Ponadto, nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na usuwanie krzewów, które rosną na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyjątkiem sytuacji, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Nie wymagają zezwolenia również drzewa i krzewy, które są usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Nie trzeba uzyskiwać zgody na usunięcie drzew i krzewów, które są gatunkami obcymi, np. bożodrzew gruczołowaty, zgodnie z wykazem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Drzewa i krzewy na plantacjach lub w lasach, związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych oraz drzewa i krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000 również nie wymagają zezwolenia.

Wreszcie, można usunąć drzewa lub krzewy, które zostały złamane lub przewrócone oraz te, które rosną na obszarze parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, najlepiej skonsultować się z lokalnym urzędem gminy.

Sprawdź również – Wezwanie sąsiada do usunięcia drzew – przykładowy gotowy wzór

Prośba i wniosek o wycięcie i usunięcie drzewa zagrażającego – gotowy wzór

Wniosek o wycięcie i usunięcie drzewa zagrażającego jest dokumentem, który należy złożyć do właściwego organu w celu uzyskania pozwolenia na usunięcie drzewa. Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami formalnymi oraz przepisami dotyczącymi ochrony przyrody.

Wnioskujący powinien w pierwszej kolejności podać swoje imię, nazwisko oraz adres nieruchomości, na której znajdują się drzewa do wycięcia. Następnie należy wymienić drzewa i krzewy, które planujemy wyciąć, podając ich gatunek oraz obwód pnia. Adres lub numer działki ewidencyjnej powinien również znaleźć się w wniosku.

Ważne jest również podanie wielkości powierzchni, z której chcemy usunąć drzewa, a także uzasadnienie, dlaczego chcemy je usunąć. W przypadku, gdy usunięcie drzew wynika z celów prowadzenia działalności gospodarczej, należy to wskazać w wniosku.

Ostatnim ważnym elementem wniosku jest termin, w którym planujemy wyciąć drzewa i krzewy. Należy pamiętać, że przed wycinką drzewa należy uzyskać zgodę organu odpowiedzialnego za ochronę przyrody, co może trwać kilka tygodni lub nawet miesięcy.

Poniżej przedstawiamy gotowy wzór wniosku o wycięcie i usunięcie drzewa zagrażającego:


WNIOSEK O WYCINKĘ I USUNIĘCIE DRZEW ZAGRAŻAJĄCYCH

Imię i nazwisko wnioskodawcy: _____________________________________________

Adres nieruchomości: _____________________________________________________

Lista drzew i krzewów, które planujemy wyciąć:

  • Gatunek: ____________ Obwód pnia: ____________
  • Gatunek: ____________ Obwód pnia: ____________
  • Gatunek: ____________ Obwód pnia: ____________

Adres lub numer działki ewidencyjnej: _______________________________________

Wielkość powierzchni, z której planujemy usunąć drzewa: _______________________

Uzasadnienie: ___________________________________________________________

Czy usunięcie drzew wynika z celów prowadzenia działalności gospodarczej? (tak/nie): ______

Termin planowanej wycinki: ________________________________________________

Data i podpis wnioskodawcy: _______________________________________________


Należy pamiętać, że wniosek powinien być złożony w dwóch egzemplarzach, a dołączenie mapki z zaznaczonymi drzewami i krzewami może ułatwić jego rozpatrzenie. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji organu odpowiedzialnego za ochronę przyrody można przystąpić do wycinki drzew.